Combo Gà Rán 2 người
Combo Gà Rán 3 người
Combo Gà Rán 4 người
Combo Burger 2 người
Combo Burger 3 người
Combo burger 4 người
Lệ Chi Đá Tuyết
Hồng Trà Lệ Chi
Lệ Chi Sủi Bọt
Kem Sốt Lệ Chi