Combo Thèm Gà
Combo 2 người - C
shake salad
Salad Lắc
Combo 2 người – A
Combo 2 người - B
Combo 3 người - B
Combo 3 người - A