1706
Deal Thèm Gà (4 món)
Deal Thèm Gà (7 Món)
Phần ăn trưa tiết kiệm - Hamburger
Phần ăn trưa tiết kiệm - Chicken Burger
Phần ăn trưa tiết kiệm - Sausage Burger
Phần ăn trưa tiết kiệm - Cheese Burger
Summer Combo - Burger Cá (1514)
Summer Combo - Burger Bò Phô Mai (1516)